Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1200 лв.180 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 762 Социална работа и консултиране

Наименование и код на професията: 762040 Социален асистент

Наименование и код на специалността: 7620401 Подпомагане на деца

Степен на професионална квалификация: втора

Общ брой часове: 680 учебни часа

Брой часове по теория: 286 учебни часа

Брой часове по учебна практика: 334 учебни часа

Брой часове по производствена практика: 60 учебни часа

Трудови дейности и отговорности

Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора – деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

 • Социалният асистент oказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на литература, организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране, отглеждане на цветя, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.). Придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания (в помощ както на потребителя, така и на обучаващия) и подпомага потребителя при подготовката за учебни занятия (домашна работа);
 • Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки. Оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.);
 • Социалният асистент поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние или при спешен случай, като своевременно уведомява семейството и близките за своите действия, придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост). Съдейства при приема на лекарствени средства, ако е инструктиран изрично от личния лекар на потребителя;
 • Социалният асистент обсъжда с родителите или настойниците на децата потребители необходимостта от мерки срещу фактори, представляващи опасност за здравето на детето. Информира своевременно организацията доставчик за сигнали или случаи на злоупотреба и насилие, оказани върху потребителя;
 • Социалният асистент носи отговорност за живота и здравето на лицето, за което се грижи, в рамките на работното време и на компетенциите си, за 4 опазване на имуществото на семейството или обществената институция;
 • Социалният асистент трябва да проявява конфиденциалност при работа с личните данни или с персонална информация, свързана с потребителя и неговото семейство и близки;
 • Социалният асистент трябва да проявява лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия, емпатия, търпение, емоционална стабилност. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид;
 • Социалният асистент, работещ с деца, трябва да умее да привлече вниманието и да спечели доверието на детето. 

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Подпомагане на деца”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на  задълженията си;
 • Основните превързочни материали;
 • Последователността на действие при различни ситуации, изискващи оказване на първа долекарска помощ;
 • Правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
 • Нормативната уредба при предоставянето на социални услуги;
 • Формите на социалното подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво;
 • Спецификата на социалните услуги, предоставяни в общността, и включените в тях дейности;
 • Стандартите за качество на услугата „Социален асистент”;
 • Правата и задълженията си като социален асистент и като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и служител;
 • Правилата за безопасен труд на работното място (в дома на потребителя и извън него);
 • Задълженията си  и границите на взаимодействие между социален асистент и потребител;
 • Документацията  свързана с предоставянето на услугата;
 • Професионалните ценности и етичните норми в социалната работа;
 • Принципите на конфиденциалност и доверителност;
 • Етапите в процеса на общуване;
 • Различните методи и техники в общуването с потребителя и неговите близки (активно слушане, задаване на открити и закрити въпроси, вербални и невербални техники за поддържане на разговор, отразяване на чувства, обратна връзка и др.);
 • Ситуациите, които носят риск за потребителя в ежедневието;
 • Различните форми на насилие;
 • Действията  за прекратяване на насилие върху потребителя;
 • Техники за медиаторство при конфликти само ако е допълнително обучен за това;
 • Особеностите на преживяванията по време на битова криза;
 • Човешките реакции при възникване на  траурно събитие;
 • Стереотипните модели на поведение на ползващите социална подкрепа;
 • Проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне”;
 • Ситуациите, в които могат да възникнат етични дилеми и при необходимост търси съдействие от семейството, настойниците и роднините;
 • Различните подходи за превенция на професионалния стрес;
 • Културните, социалните и емоционалните потребности на децата със специални нужди;
 • Възрастовите периоди в развитието на детето;
 • Спецификата на основните групи заболявания и нарушения в детска възраст;
 • Правилата при общуване с деца със специални нужди;
 • Видовете технически средства, предназначени за деца с увреждания;
 • Правилата  за употреба и поддържане на техническите средства както на децата, така и на родителите им, като ползва инструкциите за употребата им;
 • Изискванията за хранене и  дейности за поддържане на лична хигиена;
 • Източниците  за живота на хора с различна култура, религия, етнос;
 • Институциите на местно ниво, които предоставят образователни и социални услуги за деца със специални нужди;
 • Разнообразни техники за общуване с деца  и насърчаване на успехите.
ДА МОЖЕ:
 • Да прилага и спазва   правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на  задълженията си;
 • Да оказва първа долекарска помощ в битови кризисни ситуации (злополука, отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства, наранявания в дома и др.);
 • Да разпознава основните превързочни материали;
 • Да прилага последователността на действие при различни ситуации, изискващи оказване на първа долекарска помощ;
 • Да разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и предприема действия за тяхното предотвратяване;
 • Да  прилага и спазва правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
 • Да използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);
 • Да  спазва формите на социалното подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво;
 • Да прилага спецификата на социалните услуги, предоставяни в общността, и включените в тях дейности;
 • Да  спазва стандартите за качество на услугата „Социален асистент”;
 • Да  спазва правата и задълженията си като социален асистент и като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и служител;
 • Да съгласува разработения от доставчика на услугата график на дейността;
 • Да спазва правилата за безопасен труд на работното място (в дома на потребителя и извън него);
 • Да обяснява на разбираем за потребителя език собствените си задължения и границите на взаимодействие между социален асистент и потребител;
 • Да  попълва документация, свързана с предоставянето на услугата;
 • Да  информира потребителя за правата му;
 • Да  изгражда доверителни отношения с потребителя;
 • Да  спазва  професионалните ценности и етичните норми в социалната работа;
 • Да  спазва принципите на конфиденциалност и доверителност;
 • Да отчита индивидуалните характеристики на потребителя в общуването си с него;
 • Да използва различни методи и техники в общуването с потребителя и неговите близки (активно слушане, задаване на открити и закрити въпроси, вербални и невербални техники за поддържане на разговор, отразяване на чувства, обратна връзка и др.);
 • Да проявява емпатия в общуването с потребителя;
 • Да оказва емоционална подкрепа на потребителя;
 • Да поддържа отношения с потребителите и техните близки на основата на уважение, зачитане на личното пространство и достойнството, право на информираност и неприкосновеност на личния живот;
 • Да оказва подкрепа в битови рискови ситуации;
 • Да идентифицира основните рискове за групите потребители в тяхното ежедневие;
 • Да разпознава ситуации, които носят риск за потребителя в ежедневието;
 • Да сътрудничи при изработването на план за действие в рискови ситуации в ежедневието;
 • Да предприема действия за прекратяване на насилие върху потребителя;
 • Да информира близките на потребителите и доставчика на услугата за рискове и предлага мерки за преодоляването им;
 • Да сигнализира за упражнено насилие върху потребителя;
 • Да  оказва подкрепа в битови кризисни ситуации;
 • Да  идентифицира сигнали за назряващ конфликт по време на битова ситуация;
 • Да използва техники за медиаторство при конфликти само ако е допълнително обучен за това;
 • Да показва способност да решава проблеми;
 • Да отчита особеностите на преживяванията по време на битова криза;
 • Да познава човешките реакции при възникване на  траурно събитие;
 • Да подкрепя потребителя в ситуация на битова криза (тежко заболяване, скръб и загуба);
 • Да  представя изчерпателно случаи от работата си с потребители, за които е необходима допълнителна професионална подкрепа (от социален работник, психолог, логопед, специален педагог, психиатър и др.);
 • Да съдейства за поддържане на здравословното състояние на потребителя;
 • Да  поддържа при необходимост контакти с личния лекар на потребителя и с други медицински специалисти, като информира семейството, настойниците и близките за това;
 • Да подпомага потребителя да следва препоръчания от специалист режим и диета;
 • Да придружава потребителя до личния лекар за профилактични прегледи, като му оказва физическа и емоционална подкрепа;
 • Да съдейства при настаняване в болнично заведение;
 • Да подкрепя емоционално потребителя преди настаняване и по време на престоя му в болнично заведение;
 • Да спазва поверителност относно факти или събития, за които научава в процеса на предоставяне на грижи (освен в случаите на риск за потребителя);
 • Да спазва професионалната етика;
 • Да разпознава ситуации, в които могат да възникнат етични дилеми и при необходимост търси съдействие от семейството, настойниците и роднините;
 • Да прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес;

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Вижте повече информация за Обучението по Сътрудник социални дейности  и Сътрудник социални дейности, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: http://socialassistant.dalgoletiebg.com/

Учебни бази, където може да се запишете на Сътрудник социални дейности  и Сътрудник социални дейности :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии:  „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.