Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1800 лв.270 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на професията: 815010 Фризьор

Наименование и код на специалността: 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги

Степен на професионална квалификация: трета

Общ брой часове: 960 учебни часа

Брой часове по теория: 400 учебни часа

Брой часове по практика: 560 учебни часа

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Фризьорство” могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”.

Развитие на професионалното направление

Тенденциите в развитието на професията „Фризьор” зависят от държавната политика за развитието на занаятите като цяло. Професията „Фризьор“ ще се развива преобладаващо в малки и средни ателиета, в които успешно се внедряват иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на обучение по устойчивото развитие на отрасъла, предлагащ тези услуги, се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия. Професионалните училища и центрове за професионално обучение, в които се извършва обучение по професията „Фризьор”, и в бъдеще ще изпълняват регионалните и националните програми за развитие на културата, запазване на традициите и националната идентичност.

Цел на обучението

Основна цел на обучението по професия „Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
 • Спазва правилника за вътрешен трудов ред;
 • Провежда инструктаж на работниците;
 • Оценява конкретната ситуация и взема адекватно решение при възникване на казус или трудов инцидент;
 • Съдейства за опазването на околната среда;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
 • Спазва правилата за добра практика по обгрижването на клиентите;
 • Разбира своята роля в трудовия процес и носи отговорност за качеството на извършената работа;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Да бъде добър мениджър и предприемач;
 • Следи иновациите и води иновационна политика във фирмата;
 • Знае общите правила за работа с персонален компютър;
 • Разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Осъществява комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;
 • Опазва повереният му инвентар и апаратура;
 • Оптимално използва материали и консумативи;
 • Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата.
ДА МОЖЕ:
 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството и професионално си служи с тях;
 • Избира правилно необходимите продукти, според предназначението им, и в съответствие с косата и скалпа;
 • Извършва диагностика на косъма и скалпа;
 • Има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;
 • Спазва технологичната последователност при работа;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализ и оценка на пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама за позитивни нагласи на клиентите за продукти, услуги и  личности на фирмата.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Козметика, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: https://www.dalgoletiebg.com/курс-по-фризьорство/

Учебни бази, където може да се запишете на Курс по Фризьорство :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии: „Фризьор” – II и III степен ПК, за „Козметик”- II и III степен ПК, за „Маникюрист – Педикюрист”- II и III степен ПК, за „Социален асистент” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.
 • гр. Свищов  –   фризьорски  салон  „Софи”  с  адрес:  ул.  „Алеко  Константинов”  № 2   –   за  професия  „Фризьор”  – II   и   III  степен  ПК.
 • гр. Севлиево – фризьорски  салон  „Цвета”   с  адрес :  ул. „ Цар  Симеон  Велики”  № 12     и   фризьорски  салон  „Мария”  с  адрес:  ул. „ Кирил  и  Методий”  № 30  –  за  професия  „Фризьор” –   II  и    III    степен  ПК.
 • гр. Разград –  фризьорски  салон  „Клеопатра”  с  адрес:   ул. Кирил  и  Методий”  №  2А  –  за  професия   „Фризьор” –   II   и   III    степен  ПК.
 • гр. Попово- салон  за  красота  с  адрес:   ж.к. „Младост”  № 2 –  етаж  2 –   за  професии:    „Фризьор”   и   „Маникюрист – Педикюрист” –   II  и   III     степен  ПК.