Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1200 лв.180 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
ФРИЗЬОРСТВО

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на професията: 815010 Фризьор

Наименование и код на специалността: 8150101 Фризьорство

Степен на професионална квалификация: втора

Общ брой часове: 680 учебни часа

Брой часове по теория: 334 учебни часа

Брой часове по учебна практика: 286 учебни часа

Брой часове по производствена практика: 60 учебни часа

Развитие на професионалното направление

Тенденциите в развитието на професията „Фризьор” зависят от държавната политика за развитието на занаятите като цяло. Професията „Фризьор“ ще се развива преобладаващо в малки и средни ателиета, в които успешно се внедряват иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на обучение по устойчивото развитие на отрасъла, предлагащ тези услуги, се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия. Професионалните училища и центрове за професионално обучение, в които се извършва обучение по професията „Фризьор”, и в бъдеще ще изпълняват регионалните и националните програми за развитие на културата, запазване на традициите и националната идентичност.

Цел на обучението

Основна цел на обучението по професия „Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Фризьорство”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Основните правила за поддържане на безопасната работа  на работното място;
 • Санитарно-хигиенните изисквания и норми на работното място;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • Нормативните документи;
 • Устройството на косъма;
 • Действието на използваните препарати / шампоани, балсами и др./;
 • Последователността на използване на  препаратите;
 • Анатомичните  и морфологични особености на главата;
 • Заболяванията на косата и на кожата на главата;
 • Указанията за употреба на препаратите;
 • Видовете масажи, подстригвания;
 • Диагностиката на косата – мометно състояние;
 • Устройството и действието на електрически инструменти и машини;
 • Правилата за безопасна работа с електрически инструменти, материали, машини за подстригване и електрически уреди;
 • Технологичната  последователност при извършване на дейностите по подстригване, боядисване, укрепване на косата и др;
 • Действието на стилизиращите продукти върху косата;
 • Посоката на растеж на косата;
 • Видовете ножици и ножодържачи;
 • Техниките,  видовете   и основните принципи  при подстригване;
 • Основните принципи при фигуративното подстригване;
 • Техниките на филиране;
 • Разликите между  косата на главата и окосмяване по лицето;
 • Различните видове оформяне на бради и мустаци;
 • Диагностика на цвета на косата;
 • Състава и действието на препаратите за боядисване, време на действие на прапарата върху косата;
 • Предназначението на химикалите;
 • Цветовата гама;
 • Алергичните реакции- проби за алергичност;
 • Правилата за работа с препарата;
 • Начините на третиране на коса с различно оцветяване;
 • Видовете препарати за оцветяване, състав, предназначение, време за действие, въздействие, очакван ефект;
 • Химичния състав на препаратите за къдрене и фиксиране. Действие на препаратите върху косата;
 • Технологията на навиване на косата;
 • Техниките на нанасяне на препаратите;
 • Видовете лепила и коса за вграждане;
 • Консултации и продажби на услуги. Видове предлагани услуги. Доставката и закупуването на материали и препарати;
 • Организацията и планирането на дейностите във фризьорския салон;
 • Техники на привличане на клиенти;
 • Вредното въздействие на използваните материали.
ДА МОЖЕ:
 • Да поддържа лична и производствена хигиена и  подходящ външен вид;
 • Да спазва условията  на безопасност на труда;
 • Да осигурява безопасни и здравословни условия на труд;
 • Да работи с инструменти и машини за подстригване, навиване и къдрене на косата;
 • Да избира подходящите приставки към електрическите  машини;
 • Да прилага  установените стандарти за предлаганите услуги;
 • Да работи и избира подходящи  препарати, материли и др;
 • Да спазва последователността на дейстите;
 • Да различава заразните и незаразни заболявания на косата и кожата на главата;
 • Да спазва технологията на различните видове дейности във фризьарския салон;
 • Да работи с различни дължини на косите;
 • Да прилага различни техники на работа;
 • Да избира пособия и инструменти;
 • Да определя вида на брада и да я оформя;
 • Да извършва диагностика на косата;
 • Да избира помощни средства;
 • Да спазва  указанията на различните видове препарати;
 • Да определя наличието на алергичност;
 • Да разпознава препаратите и материалите;
 • Да избира препарат за оцветяване в зависимост от съществуващото оцветяване на косата;
 • Да използва подходящи помощни средсва за направа на кичури;
 • Да извлича информация от клиента за наличие на заболявания, при които къдренето е противопоказано;
 • Да работи със специфични инструменти, лепила и да прави  видове кичури;
 • Да извършва професионална диагностика на косата;
 • Да работи с професионална апаратура;
 • Да извършва планиране и контрол на дейностите във фризьорския салон;
 • Да съхранява   според изискванията пррепаратите и използваните материали;
 • Да опазва околната среда;
 • Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да прилага нормативните документи;
 • Да оказва помощ при наранявания.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Козметика, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: https://www.dalgoletiebg.com/курс-по-фризьорство/

Учебни бази, където може да се запишете на Курс по Фризьорство :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии: „Фризьор” – II и III степен ПК, за „Козметик”- II и III степен ПК, за „Маникюрист – Педикюрист”- II и III степен ПК, за „Социален асистент” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.
 • гр. Свищов  –   фризьорски  салон  „Софи”  с  адрес:  ул.  „Алеко  Константинов”  № 2   –   за  професия  „Фризьор”  – II   и   III  степен  ПК.
 • гр. Севлиево – фризьорски  салон  „Цвета”   с  адрес :  ул. „ Цар  Симеон  Велики”  № 12     и   фризьорски  салон  „Мария”  с  адрес:  ул. „ Кирил  и  Методий”  № 30  –  за  професия  „Фризьор” –   II  и    III    степен  ПК.
 • гр. Разград –  фризьорски  салон  „Клеопатра”  с  адрес:   ул. Кирил  и  Методий”  №  2А  –  за  професия   „Фризьор” –   II   и   III    степен  ПК.
 • гр. Попово- салон  за  красота  с  адрес:   ж.к. „Младост”  № 2 –  етаж  2 –   за  професии:    „Фризьор”   и   „Маникюрист – Педикюрист” –   II  и   III     степен  ПК.