Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1800 лв.270 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на професията: 815020 Козметик

Наименование и код на специалността: 8150202 Организация и технология на козметичните услуги

Степен на професионална квалификация: трета

Общ брой часове: 960 учебни часа

Брой часове по теория: 400 учебни часа

Брой часове по практика: 560 учебни часа

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Козметика” могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Организация и технология на козметичната дейност”.

Развитие на професионалното направление

Професията „Козметик” се развива динамично с ориентация към профилактиката на човешкото здраве. Развитието на дерматологията, фармацията и модернизирането на апаратите води до необходимост от обучение на професионалисти, които да прилагат новите козметични методи за профилактика срещу заболявания на кожата на лицето и тялото, познавайки съвременните методи за работа със специализирана апаратура. Професията все повече се обвързва с развитието на пластичната хирургия, която изисква козметично поддържане на кожата в следопeративния период. Тенденциите в световен мащаб обвързват професията с други сфери на здравеопазването – пред- и следродилен период, социална козметика – грижа за възрастни хора, които поради здравословни проблеми престояват дълго в легнало положение. Козметичната грижа в такива случаи подпомага оздравителните процеси. Увеличава се нуждата от специалисти по козметика, които да извършват така наречените SPA и Wellness услуги в новата сфера в туризма – туризъм за здраве, релакс и добро самочувствие.

Цел на обучението

Основната цел на обучението по професията „Козметик” – втора степен на професионална квалификация, е придобиването на умения за прилагане на 18 основните козметични процедури, както и знания за характеристиките на здравата кожа, причините за отклонение от нормалното й функциониране, начините за поддържане на здравето и красотата, основните продукти, използвани в козметичните процедури, основните активни елементи и съставки на козметичните продукти, изискванията за здравословен начин на живот, видовете козметични грижи за кожaта на тялото, ръцете и крaкaта.

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Организация и технология на козметичната дейност”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда;
 • Провежда инструктаж на работниците;
 • Да използва личните предпазни средства, работи с апаратура в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • Оценява конкретната ситуация и взема адекватно решение при възникване на казус или трудов инцидент;
 • Спазва правилата за добра практика по обгрижването на клиентите;
 • Да осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги;
 • Разбира своята роля в трудовия процес и носи отговорност за качеството на извършената работа;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Да бъде добър мениджър и предприемач;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда;
 • Да се отнася с чувство за отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа;
 • Да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да създава и  обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони и клиентските им карти на ръка или с компютър;
 • Видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
 • Следи иновациите и води иновационна политика във фирмата;
 • Знае общите правила за работа с персонален компютър;
 • Разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Осъществява комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;
 • Опазва повереният му инвентар и апаратура;
 • Оптимално използва материали и консумативи;
 • Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата.
ДА МОЖЕ:
 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Да спазва основните принципи на работа;
 • Познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството и професионално си служи с тях;
 • Да определя типовете кожа, умее да определи състоянието й и да приложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;
 • Да използва личните предпазни средства и работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • Да изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете, ходилата;
 • Да изпълнява дневен и вечерен грим;
 • Да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги;
 • Да осъществява комуникация на чужд език, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различни български и чуждестранни източници и интернет;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализ и оценка на пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама за позитивни нагласи на клиентите за продукти, услуги и  личности на фирмата.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Козметика, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: https://www.dalgoletiebg.com//курс-по-козметика/

Учебни бази, където може да се запишете на Курс по Козметика :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии: „Фризьор” – II и III степен ПК, за „Козметик”- II и III степен ПК, за „Маникюрист – Педикюрист”- II и III степен ПК, за „Социален асистент” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.
 • гр. Свищов – козметичен салон „Биляна” с адрес: ул. „ Цар Освободител” № 23 – за професия „Козметик” – II и III степен ПК.
 • гр. Попово – салон за красота „ При Сиса” с адрес : ул. „Райко Даскалов” № 38 – за професии: „Козметик” и „Маникюрист – Педикюрист” – II III степен ПК.