Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1200 лв.180 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
Социална работа с деца и семейства в риск

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 762 Социална работа и консултиране

Наименование и код на професията: 762020 Сътрудник социални дейности

Наименование и код на специалността: 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск

Степен на професионална квалификация: трета

Общ брой часове: 1020 учебни часа

Брой часове по теория: 377 учебни часа

Брой часове по практика: 643 учебни часа

Основни характеристики и описание на трудовите дейности на професията

Широкият спектър от социални услуги и необходимостта от тяхното адекватно изпълнение и подобряване на тяхното качество изисква да се спазват и усъвършенстват стандартите и критериите, отнасящи се до местоположението на материалната база; храненето, здравните грижи, образователните услуги и информацията, организацията на свободното време и личните контакти на клиентите; числеността и квалификацията на обслужващия персонал.

 1. Подпомага социалния работник в предприемане на мерки по закрила.
 2. Организира работата с кандидатите за приемни семейства.
 3. Участва в работа по превенция на изоставянето на детето от майката и реинтеграцията му в семейна среда.
 4. Подпомага взаимодействието между институции и звена, работещи с деца.
 5. Информира клиентите за възможностите за социално подпомагане.
 6. Осъществява подкрепа при работа с децата на улицата (просещи, проституиращи, бездомни).
Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Понятия и термини в социалната сфера;
 • Да използва личните предпазни средства, да прилага основните правила за безопасна работа;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
 • Конкретни модели и подходи  за осъществяване на социалната работа;
 • Да оформя  досиета на децата;
 • Да прилага документацията – закон и правилник за закрила на детето;
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции и тяхната реинтеграция;
 • Правомощията на социалния сътрудник при наказателни, бракоразводни дела и дела за издръжка и в решаването на конкретни случаи;
 • Правомощията на държавните и общински служби;
 • Общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място като осъществява кратки комуникации на чужд език;
 • Правилата при разработване на проектното задание, проектното предложение, бюджета на проекта, тръжните процеури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проекта.
ДА МОЖЕ:
 • Да води преговори и да извършва точна оценка;
 • Да направи ситуационен анализ;
 • Да прилага нормативните документи и да извършва трудовата си дейност в съответствие с вътрешно-нормативната документация и да спазва зададените критерии и стандарти;
 • Да организира и провежда срещи;
 • Да изготвя социален доклад или становище;
 • Да попълва формуляри и да и изготвя документи;
 • Да извършва консултиране по телефона и да поддържа дневник за консултации;
 • Да изготвя писмено запитване, да проучва и анализира фактите;
 • Да оформя молби за отпускане на помощ, изготвя решение или отказ за отпускане на помощ;
 • Да работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на деца и семейства в риск;
 • Да прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Сътрудник социални дейности  и Сътрудник социални дейности, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: http://socialassistant.dalgoletiebg.com/

Учебни бази, където може да се запишете на Сътрудник социални дейности  и Сътрудник социални дейности :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии:  „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.