Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1800 лв.270 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАНИКЮРНАТА И ПЕДИКЮРНАТА ДЕЙНОСТ

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на професията: 815030 Маникюрист – педикюрист

Наименование и код на специалността: 8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Степен на професионална квалификация: трета

Общ брой часове: 960 учебни часа

Брой часове по теория: 400 учебни часа

Брой часове по практика: 560 учебни часа

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Маникюр, педикюр, ноктопластика могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”.

Трудови дейности и отговорности

Mаникюрист-педикюристът извършва следните основни трудови дейности:

 • Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
 • Диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се прeдложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга;
 • Консултира клиентите при избора на услуга;
 • Предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики;
 • Лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;
 • Познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора „Услуги за личността“;
 • Познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти 4 с обществено предназначение;
 • Дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.
Цел на обучението

Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност „Маникюр, педикюр, ноктопластика”

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Маникюр, педикюр, ноктопластика”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
 • Спазва правилника за вътрешен трудов ред;
 • Провежда инструктаж на работниците;
 • Оценява конкретната ситуация и взема адекватно решение при възникване на казус или трудов инцидент;
 • Съдейства за опазването на околната среда;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
 • Спазва правилата за добра практика по обгрижването на клиентите;
 • Разбира своята роля в трудовия процес и носи отговорност за качеството на извършената работа;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Да бъде добър мениджър и предприемач;
 • Следи иновациите и води иновационна политика във фирмата;
 • Знае общите правила за работа с персонален компютър;
 • Да се отнася с чувство за отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа; Да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да създава и  обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони и клиентските им карти на ръка или с компютър;
 • Видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
 • Стиловете и модните тенденции и успешно ги прилага;
 • Основните процедури свързани със саниране и дезинфекция;
 • Да различава болестни изменения по ноктите, които могат да се третират в салона, от други, които трябва да се лекуват от лекар;
 • Структурата на нокътя;
 • Състава на козметичните продукти използвани за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Да извършва ефективно маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Да умее да прилага СПА – и масажни процедури;
 • Разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Осъществява комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;
 • Опазва повереният му инвентар и апаратура;
 • Оптимално използва материали и консумативи;
 • Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата;
 • Да използва личните предпазни средства, работи с апаратура в съответствие с правилата за безопасна работа.
ДА МОЖЕ:
 • Да използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Да ползва и опазва техниката на работното място;
 • Да поддържа лична и производствена хигиена и естетичен външен вид;
 • Да прилага най-подходящите организационни форми на обслужване;
 • Да гарантира успешна стопанска и обслужваща дейност;
 • Спазва технологичната последователност при работа;
 • Да осигурява техническа изправност на апаратите, машините, съоръженията и инсталациите;
 • Да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;
 • Да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги.
 • Да осъществява кратка комуникация на чужд език, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различни български и чуждестранни източници и интернет;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализ и оценка на пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама за позитивни нагласи на клиентите за продукти, услуги и  личности на фирма.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Козметика, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: https://www.dalgoletiebg.com/курс-маникюр-педикюр-ноктопластика/

Учебни бази, където може да се запишете на Курс по Фризьорство :

 • гр. В.Търново- ЦПО „Дълголетие – Гинка  Генова”   с    адрес:  бул. „България”  №  2 – етаж  3 –   за    професии:   „Фризьор” –   II  и  III   степен  ПК,  за  „Козметик”-  II  и  III  степен   ПК,  за  „Маникюрист – Педикюрист”-  II  и  III   степен   ПК, за  „Социален  асистент”  –   II  и  III  степен  ПК,  за  „Сътрудник  социални  дейности” –  II  и  III  степен  ПК.
 • грСвищов – с адрес:   ул.  „ ЗЗ  Свищовски  полк”  №  33 А  –  за  професия                         „  Маникюрист – педикюрист” –  II  и   III   степен  ПК.
 • гр. Попово- салон  за  красота  с  адрес:   ж.к. „Младост”  № 2 –  етаж  2 –   за  професии:    „Фризьор”   и   „Маникюрист – Педикюрист” –   II  и   III     степен  ПК