Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1200 лв.180 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 762 Социална работа и консултиране

Наименование и код на професията: 762020 Сътрудник социални дейности

Наименование и код на специалността: 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Степен на професионална квалификация: трета

Общ брой часове: 1020 учебни часа

Брой часове по теория: 377 учебни часа

Брой часове по практика: 643 учебни часа

Основни характеристики и описание на трудовите дейности на професията

Широкият спектър от социални услуги и необходимостта от тяхното адекватно изпълнение и подобряване на тяхното качество изисква да се спазват и усъвършенстват стандартите и критериите, отнасящи се до местоположението на материалната база; храненето, здравните грижи, образователните услуги и информацията, организацията на свободното време и личните контакти на клиентите; числеността и квалификацията на обслужващия персонал.

 1. Информира клиентите за техните права, видовете социални услуги и ги насочва към подходяща институция.
 2. Информира възрастните хора относно условията и реда за постъпване в социални заведения.
 3. Информира родителите на деца с увреждания относно видовете услуги, които могат да ползват.
 4. Осъществява подкрепа на възрастни хора и на хора с увреждания при решаване на проблеми от личен и битов характер.
 5. Подпомага взаимодей- ствието между институции и звена, работещи с възрастни хора и хора с увреждания.
Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Да използва личните предпазни средства, да прилага основните правила за безопасна работа и  знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
 • Типовете технологии за работа по социално осигуряване и подпомагане;
 • Конкретни модели и подходи  за осъществяване на социалната работа;
 • Реда и начина за консултиране на хора с увреждания и  с хронични заболявания относно техните права, местата за настаняване и обхват на социалните услуги;
 • Да оформя и обработва документи за отпускане на помощ ;       
 • Да насочва клиентите към съответните институции или неправителствени организации съобразно техните потребности;
 • Правомощията на социалния работник , реда и начина за екипна работа;
 • Правомощията на държавните и общински служби;
 • Общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място и да осъществява кратки комуникации на чужд език;
 • Правилата при разработване на проектното задание, проектното предложение, бюджета на проекта, тръжните процеури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проекта.
ДА МОЖЕ:
 • Да води преговори и да извършва точна оценка;
 • Да направи ситуационен анализ;
 • Да общува с хора с увреждания;
 • Да прилага нормативните документи и да извършва трудовата си дейност в съответствие с вътрешно-нормативната документация и да спазва зададените критерии и стандарти;
 • Да организира и провежда срещи;                                                           
 • Да изготвя социален доклад или становище;
 • Да обработва социални анкети;
 • Да извършва консултиране по телефона и да поддържа дневник за консултации;
 • Да изготвя писмено запитване, да проучва и анализира фактите ;
 • Да оформя молби за отпускане на помощ, изготвя решение или отказ за отпускане на помощ;      
 • Да работи с различни институции относно решаване на социалните проблеми на хората с увреждания;
 • Да прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Сътрудник социални дейности  и Сътрудник социални дейности, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: http://socialassistant.dalgoletiebg.com/

Учебни бази, където може да се запишете на Сътрудник социални дейности  и Сътрудник социални дейности :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии:  „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.