0879 894 985
kurs.vaucheri@gmail.com

Записване в Програма Ваучери за заети лица

Записване в Програма "Ваучери за заети лица" 2017-2020

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА

Заявлението се подава или по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

След приключване на процеса на проверка за съответствие на подадените заявления с правилата на проекта, ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на ДОб за включване в обучение.

Лицата могат да избират ЦПО към ЕТ Дълголетие – Гинка Генова от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в заявлението желание.

Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с избрания от тях Доставчик. ДОб е длъжен да издаде разходооправдателен документ за полученото съфинансиране от страна на обучаемото лице в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС (ако е приложим).

 

Център за професионално обучение Дълголетие ви предоставя възможност без значение дали досега сте се обучавали по програми Аз мога и Аз мога повече, независимо с какво образование сте /основно,средно или висше/, безработен, работещ или държавен служител, присъствена форма форма на обучение по 10 специалности за професионално обучение втора, трета степен и по част от професияв градовете: Велико Търново, Варна, Свищов, Попово, Разград и обучения в областта на Дигиталният маркетинг и Информационната сигурност на територията на град Варна.

Вижте нашите предложения за професионални обучения ТУК

Вижте нашите предложения за обучения по Дигитален маркетинг ТУК  и Информационна сигурност ТУК.

Подай Електронно заявление за ваучер